MENU

ZNAJDŹ NAS NA:

Kokusai Aikido Kenshukai

W 1998 roku, tuż przed śmiercią mistrza Kobayashi Hirokazu została założona organizacja Kokusai Aikidô Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha), czyli swobodnie tłumacząc Międzynarodowa Szkoła Aikido Rodu Kobayashi Hirokazu w skrócie KRA (Kobayashi Ryu Aikido)

Jej struktura organizacyjna jest dość prosta:

  1. Całością KRA zarządza Rada Shihanów.
  2. Każdym krajem, w którym istnieją sekcje należące do KRA. opiekują się osoby wyznaczone przez Radę Shihanów - może tę rolę spełniać może Shihan (nauczyciel posiadający stopień mistrzowski 6 DAN). Nadzoruje on działania grup z danego kraju wchodzących w skład KRA, dbając o rozwój Aikido w tychże grupach. W zależności od kraju funkcje nauczyciela-opiekuna może spełniać jeden lub kilku mistrzów.W ramach każdego kraju może funkcjonować dowolna liczba grup, na czele których stoi jeden nauczyciel.
  3. W ramach każdego kraju może funkcjonować dowolna liczba grup, na czele których stoi jeden nauczyciel posiadający stopień mistrzowski 6 DAN.
  4. W ramach każdej grupy może funkcjonować dowolna liczba sekcji z danego kraju.
  5. KRA nie ingeruje w wewnętrzny regulamin funkcjonowania grup, jest on swobodnie kształtowany przez członków danej grupy. Jedyną rzeczą, którą KRA sprawdza za pośrednictwem nauczyciela-opiekuna danej grupy jest właściwy rozwój i poziom techniczny Aikido oraz przestrzeganie zasad etycznych które promuje KRA.

Aby przystąpić do KRA należy albo przyłączyć się do już działającej w ramach struktury KRA grupy lub założyć własną grupę i zgłosić chęć przynależności do KRA. Podanie takie zostanie rozpatrzone i po ewentualnym pozytywnym zatwierdzeniu, grupa zostanie przyjęta do KRA na 2-letni okres próbny, po którego upływie w przypadku pozytywnej oceny nauczyciela-opiekuna, grupa staje się pełnoprawnym członkiem KRA.